Soledad (Yacoub & Carlsson & K.C. Porter) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Soledad
Tác giả: Yacoub & Carlsson & K.C. Porter
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: