Yesterday's Gone – Slaughter (chọn điệu) – Hợp âm A – Mark Slaughter,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yesterday's Gone.
Tác giả: Slaughter
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Mark Slaughter,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Days Gone By – Slaughter (chọn điệu) – Hợp âm Bb – Mark Slaughter,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Days Gone By.
Tác giả: Slaughter
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Bb
Ca sỹ trình bày: Mark Slaughter,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: