And I Am Telling You I'm Not Going – Jennifer Hudson – Hợp âm C – Jennifer Hudson,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

And I Am Telling You I'm Not Going.
Tác giả: Jennifer Hudson
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Jennifer Hudson,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

One Night Only For UKULELE – Tom Eyen , Henry Krieger (Điệu Ballad) – Hợp âm Bbm – Jennifer Hudson,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

One Night Only For UKULELE.
Tác giả: Tom Eyen , Henry Krieger
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Bbm
Ca sỹ trình bày: Jennifer Hudson,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: