If we hold on together (James Horner & Will Jennings) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: If we hold on together
Tác giả: James Horner & Will Jennings
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: