Xuân Tuyệt Vời – Đào Thành Công(DOWSEI) – Hợp âm G – Đào Thành Công(DOWSEI),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xuân Tuyệt Vời.
Tác giả: Đào Thành Công(DOWSEI)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Đào Thành Công(DOWSEI),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân Tuyệt Vời – Thế Hiển (Điệu Ballad) – Hợp âm E – Thế Hiển,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xuân Tuyệt Vời.
Tác giả: Thế Hiển
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Thế Hiển,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: