When Love Passes By – Lee Moon Se (Điệu Slow) – Hợp âm C – IU, Lee Moon Se,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

When Love Passes By.
Tác giả: Lee Moon Se
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: IU, Lee Moon Se,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: