Now and forever (Richard Marx) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Now and forever
Tác giả: Richard Marx
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: