PBN 129 | Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thúy Anh, Lưu Bích – LK The Uptight | www.NhacLoi.com