All about that bass (Meghan Trainor & Kevin Kadish) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: All about that bass
Tác giả: Meghan Trainor & Kevin Kadish
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Love story (Taylor Swift – năm: 2008) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Love story
Tác giả: Taylor Swift – năm: 2008
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

She (Elvis Costello) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: She
Tác giả: Elvis Costello
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Without you (Pete Ham & Tom Evans – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Without you
Tác giả: Pete Ham & Tom Evans – năm: 1970
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hot stuff (Donna Summer) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hot stuff
Tác giả: Donna Summer
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Complicated heart (Michael Learns to Rock) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Complicated heart
Tác giả: Michael Learns to Rock
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Now and forever (Richard Marx) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Now and forever
Tác giả: Richard Marx
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

You’re beautiful (James Blunt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: You’re beautiful
Tác giả: James Blunt
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Viva forever (Spice Girls – năm: 1998) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Viva forever
Tác giả: Spice Girls – năm: 1998
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Good girls (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Good girls
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Betrayal (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Betrayal
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Everything has changed (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Everything has changed
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

You shot a hole in my soul (nhạc Dieter Bohlen, thơ Dieter Bohlen) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: You shot a hole in my soul
Tác giả: nhạc Dieter Bohlen, thơ Dieter Bohlen
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Are you man enough (Dieter Bohlen) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Are you man enough
Tác giả: Dieter Bohlen
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nuit de folie (Nhạc Pháp) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nuit de folie
Tác giả: Nhạc Pháp
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người đưa thư đã qua (Please Mr. postman) (The Carpenters) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người đưa thư đã qua (Please Mr. postman)
Tác giả: The Carpenters
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Don’t tell me goodnight (Lobo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Don’t tell me goodnight
Tác giả: Lobo
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Love me what I am (Lobo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Love me what I am
Tác giả: Lobo
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thứ đàn ông gì vậy? (Suan Shen Me Nan Ren – 算什麼男人) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thứ đàn ông gì vậy? (Suan Shen Me Nan Ren – 算什麼男人)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Simple man (Lobo) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Simple man
Tác giả: Lobo
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sorry that I loved you (Anthony Neely) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sorry that I loved you
Tác giả: Anthony Neely
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

The green leaves of summer (Paul Francis Webster & Dimitri Tiomkin – năm: 1960) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: The green leaves of summer
Tác giả: Paul Francis Webster & Dimitri Tiomkin – năm: 1960
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

I do adore (Mindy Gledhill) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: I do adore
Tác giả: Mindy Gledhill
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

What can I do (Smokie) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: What can I do
Tác giả: Smokie
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

How deep is your love (Bee Gees) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: How deep is your love
Tác giả: Bee Gees
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: